Ingredients 56004

Iridescent Glitter:
Polyethylene Terephthalate, Polybutylene Terephthalate, Polylactic Acid, Polymethyl Methacrylate

Gold Glitter: Polyethylene Terephthalate, Polyurethane-33, Yellow 5, Aluminum